Γεράσιμος Κέκκερης

Το ιστολόγιο περιέχει τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του τ. καθηγητή Γ. Κέκκερη, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (1981-2001)

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας (φροντιστήρια)

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

 Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙΙ

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων (εργαστήρια)

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων (εργαστήρια)

Λειτουργικά Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πολυμέσα2010-2011_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιβλέπων
Καθηγητής Γ. Κέκκερης

Τίτλος
Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Προτάσεις για την αξιοποίησή της στο Δημοτικό Σχολείο

Περίληψη
Το θέμα αναφέρεται στην:
1.      επιλογή, ενσωμάτωση και υλοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών και τεχνολογιών στην εκπαίδευση
2.      διερεύνηση πως μπορούμε να κάνουμε τη μάθηση πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική με τη χρήση των ΤΠΕ
3.      περιγραφή όχι μόνο των διαθέσιμων τεχνολογιών αλλά και τη τεχνογνωσία που απαιτείται ώστε να αποφασίζει κανείς πότε και γιατί μία τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
4.      κατάθεση προτάσεων για την υλοποίηση των παραπάνω στην Ελληνική Εκπαίδευση
Επιμέρους θέματα που θα διερευνηθούν:
·         Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία στη διδασκαλία και μάθηση
·         Σχεδίαση τεχνολογικά ενισχυμένης μαθησιακής εμπειρίας
·         Τεχνολογία και διδακτικές συνθήκες
·         Τεχνολογία και διδακτικός σχεδιασμός μαθήματος
·         Ενσωμάτωση ΤΠΕ στη διδασκαλία
·         Εποικοδομητική ενσωμάτωση τεχνολογίας
·         Τρόποι εμπλοκής μαθητών
·         Αξιολόγηση μαθητών και διδακτικών υλικών
·         Τεχνολογία και μάθηση σήμερα και αύριο

Από το project αυτό προέκυψε το βιβλίο:
Γ. Κέκκερη, “Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Η Αξιοποίηση στην Εκπαίδευση”, Αυτοέκδοση, σελ.320, ISBN 978-960-93-6529-1, 2014.2008-2009 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΠΕ

Περίληψη
Οι απαιτήσεις  του 21ου αιώνα επιβάλλουν το σχεδιασμό μιας ευέλικτης εκπαίδευσης, που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και η οποία θα δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία ανθρώπων ικανών να προσαρμοστούν στην κοινωνία του αύριο. Γι’ αυτό στόχος του σύγχρονου σχολείου δεν είναι η μηχανική μάθηση και η απλή απομνημόνευση, αλλά η διαμόρφωση ατόμων με κριτική και δημιουργική σκέψη, ηθικά και νοητικά αυτόνομων.
Η συγγραφική ομάδα, με βάση τις παραπάνω αρχές, αποφάσισε να ασχοληθεί  ερευνητικά με το θέμα της ανάπτυξη της δημιουργικότητας μέσα από τη διδακτική καινοτομία της σχέσης των εικαστικών τεχνών με τα μαθηματικά λόγω της πρωτοτυπίας του, της έλλειψης σχετικών ερευνών στη βιβλιογραφία, αλλά και των προσωπικών επιστημονικών ενδιαφερόντων των μελών της ομάδας.
            Μέσα από την παρούσα έρευνα, δημιουργήθηκε μία νέα καινοτόμα διδακτική πρόταση η οποία αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος των Εικαστικών, αξιοποιώντας βασικές μαθηματικές έννοιες με τη χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών.

Abstract
The demands of the 21st century impose the planning of a flexible education being able to confront the challenges of the age we live in and also able to give priority to the creation of humans adaptive to the society of tomorrow. As for this the aim of  contemporary school is not the unconscious learning and the plain memorizing, but the formation of people with critical and creative thought, morally and intellectually independent.
The authors taking in consideration all the above principles decided to deal with the topic on how to improve creativity through the instructive novelty of the relation of visual arts with mathematics. This decision was adopted due to its originality, due to the lack of bibliography on relevant researches and due to the personal scientific interests of the group of the authors.
Through this research, a new innovative teaching proposal was invented concerning the lesson of visual arts by making productive basic mathematical concepts with the use of appropriate educational software.

Από το project αυτό προέκυψε το βιβλίο:
Γερ. Κέκκερης(επιμ.), Εικαστικές Τέχνες και Μαθηματικά για την Καλλιέργεια της Δημιουργικότητας με Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, ISBN, 2011

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Μαθήματα από Απόσταση πραγματοποιήθηκαν στο ΠΤΔΕ, ΔΠΘ κατά τις ακαδημαϊκές περιόδους 2006-208 με την πλατφόρμα Moodle για ερευνητικούς κυρίως λόγους.

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) και Μουσεία

(Μάθημα που διδάχθηκε το 2007-08 στο ΜΠΣ του Τμήματος)


Εικαστική Αγωγή, άτυπη μάθηση και διαδίκτυο
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στα Μουσεία
 • άτυπη μάθηση και διαδίκτυο
 • δεξιότητες στο αντικείμενο της μουσειακής ενημέρωσης
 • Άσκηση:
  • αναζητήσεις στο διαδίκτυο με θέμα το Θρακικό Πολιτισμό
Οι νέες τεχνολογίες,  οι οποίες έχουν εδραιωθεί στις ζωές μας σε σημείο που να ‘εξαφανίζονται’ από το πλαίσιο της αντίληψής μας σύμφωνα με την αρχή του ‘πανταχού παρόντα υπολογιστή’ (ubiquitous computing), αποτελούν ένα από τα πιο συνήθη πεδία άτυπης μάθησης. Οι Η/Υ και το Διαδίκτυο δίνουν την ευκαιρία στους χρήστες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες στο αντικείμενο της μουσειακής ενημέρωσης και να αποκομίσουν καινούριες γνώσεις των οποίων η αναγνώριση θα γίνει αργότερα μέσα από τη χρήση τους σε καθημερινές καταστάσεις. Υπό τύπο άσκησης θα γίνουν αναζητήσεις στο διαδίκτυο με θέμα το Θρακικό Πολιτισμό.
Μουσείο, Επικοινωνία και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Ψηφιακές τεχνολογίες (π.χ, γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, πολυµέσα), στις διαδικασίες καταγραφής και ερµηνείας µουσειακών «αντικειµένων»
 • χρήση πληροφοριακών συστηµάτων για τη διαχείριση των συλλογών
 • αναζήτηση, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών
 • εφαρμογές σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα, κ.λ.π.
 • Άσκηση:
  • χρήση εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) σε εικονικό μουσείο.
Η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ, γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, πολυµέσα), προεκτείνουν σηµαντικά τις παραδοσιακές διαδικασίες καταγραφής και ερµηνείας των µουσειακών «αντικειµένων», ενώ η χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων για τη διαχείριση των συλλογών (collection management systems), αυξάνουν σηµαντικά τις ικανότητες αποθήκευσης, αναζήτησης, ανάλυσης και διάδοσης πληροφοριών όχι µόνο για τις συλλογές, αλλά και για τις εκθέσεις, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα, κ.λ.π.. Η εξάσκηση θα γίνει με τη χρήση εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality).

Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων
 • ψηφιακές τεχνολογίες στο πλαίσιο της τεκµηρίωσης και καταγραφής µνηµείων και εκθέσεων
 • πολυµεσικές καταγραφές για την τεκµηρίωση της σύγχρονης τέχνης
 • Εξάσκηση:
  • σύστημα καταγραφής της Μονής Αγίας Αικατερίνης (όρος Σινά)
  • “Αρχείον του Θρακικού Γλωσσικού και Λαογραφικού Θησαυρου”
Εξετάζεται ο ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών στο πλαίσιο της τεκµηρίωσης και καταγραφής µνηµείων και εκθέσεων. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στο ρόλο των πολυµεσικών καταγραφών για την τεκµηρίωση της σύγχρονης τέχνης. Παραδείγματα από το σύστημα καταγραφής της Μονής Αγίας Αικατερίνης (όρος Σινά) και το υπό εξέλιξη πρόγραμμα για το “Αρχείον του Θρακικού Γλωσσικού και Λαογραφικού Θησαυρου”.

Αξιολόγηση ιστοσελίδων Μουσείων
 • κατηγορίες χρηστών πληροφοριακών συστημάτων μουσείων
 • είδη των πληροφοριών που αναζητούν
 • αξιολόγηση ιστοσελίδων μουσείων - κριτήρια
 • αξιολόγηση με κριτήρια την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών
 • Άσκηση:
  • σχεδίαση πληροφοριακού οδηγού υποθετικού πολιτισμικού οργανισμού
Παρουσιάζονται τα είδη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων μουσείων, οι απαιτήσεις τους, τα είδη των πληροφοριών που αναζητούν και πως μπορεί να γίνει μία αξιολόγηση με κριτήρια την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται. Με βάση τα παραπάνω θα επιχειρηθεί η σχεδίαση του πληροφοριακού οδηγού ενός υποθετικού πολιτισμικού οργανισμού.
Προς τους πρώην φοιτητές/τριές μου

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομίου ( kekkeris(at)eled.duth.gr ) για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις σπουδές σας.

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Το μάθημα δεν διδάχθηκε το ακαδ. έτος 2010-11)

7ο Εξάμηνο(Επιλογής στους τομείς Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών)

 • Θέματα γλώσσας, μάθησης και παιδαγωγικού προσανατολισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Διδακτικές χρήσεις των ΤΠΕ στο μάθημα της ιστορίας. Συγκριτική διδακτική θρησκειών με την αξιοποίηση πολυμέσων.
 • Η τεχνολογία σαν παράμετρος στήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην τέχνη και εικαστική αγωγή.
 • Προβληματικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και ασφαλής πλοήγηση.
 • Στρατηγικές παρουσίασης σχολικών μονάδων στο διαδίκτυο.
 • Η μέθοδος project με χρήση ΤΠΕ.
 • Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης (επισκόπηση των WebCT Vista, Moodle, κλπ).
Διδάσκων: καθ. Γ. Κέκκερης
 1. Προτεινόμενα συγγράμματα:
 2. Αυγερινός Ευγένιος, Κόκκινος Γεώργιος, Παπαντωνάκης Γεώργιος, Σοφός Αλιβίζος, Νέες Τεχνολογίες και Επιστήμες της Αγωγής, Μεταίχμιο, 2007, ISBN 978-960-455-221-4
 3. Ζωγόπουλος Ευστάθιος, Νέες Τεχνολογίες και Μέσα Επικοινωνίας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Κλειδάριθμος, 2001, ISBN 960-209-486-9

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Το μάθημα από το ακαδ. έτος 2010-11 αντικαταστάθηκε με το μάθημα "Εκπαιδευτική Τεχνολογία".

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
(ΠΤΔΕ, Εργαστηριακό,  επιλογής 4ου εξ. Σπουδών)

Το εκπαιδευτικό λογισμικό αποτελεί πλέον μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα. Με δεδομένη τη σημασία του αλλά και τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να επιλέγει τα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιεί είναι αναγκαίο να είναι ικανός να τα επιλέγει αφού τα αξιολογήσει και να χρησιμοποιεί. Το πρώτο μέρος του μαθήματος αφορά ορισμούς, χρήσεις, περιγραφή επιλεγμένων εκπαιδευτικών λογισμικών και ανάλυση των μεθόδων αξιολόγησης τους. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος αφορά την πρακτική άσκηση των φοιτητών στον υπολογιστή σε επιλεγμένα λογισμικά που έχουν αξιολογηθεί από το Π.Ι. ή ελεύθερα ανοιχτού κώδικα όπως:
Inspiration ή CMaps για δημιουργία εννοιολογικών πινάκων
HotPotatoes, για δημιουργία ασκήσεων ή σταυρολέξων
GoogleEarth, για πλοήγηση σε εικονικά ταξίδια
FrontPage, για δημιουργία ιστοσελίδων
ΓΑΙΑ, μικρόκοσμοι γεωγραφικού ενδιαφέροντος
Adobe Photoshop, για επεξεργασία εικόνων
TuxPaint, για δημιουργία εικονογραφήσεων
MovieMaker, για δημιουργία βίντεο
CamtasiaStudio, για δημιουργία video tutorials
GoogleBloger, για δημιουργία ιστολογίου
Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα για από απόσταση εκπαίδευση (επισκόπηση των Skype, WiZiQ, e-Class, Moodle, κλπ).

Το δεύτερο μέρος γίνεται αποκλειστικά στο εργαστήριο με χρήση υπολογιστών για την εξάσκηση των φοιτητών. Οι ατομικές εργασίες είναι μέρος της εργαστηριακής άσκησης των φοιτητών.

Αναλυτικές οδηγίες και βοηθήματα για τους φοιτητές που συμμετέχουν στο μάθημα, υπάρχουν στη διεύθυνση: https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03226/
Αξιολόγηση Μαθήματος
Η αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών θα γίνει σαν συνδυασός των παρουσιών τους στις εργαστηριακές ασκήσεις (20%) και της παράδοσης των προτεινομένων εργασιών στο eClass (80%).

Διδάσκοντες
Γ. Κέκκερης, καθηγητής
Ι. Κοσμίδης, καθηγητής ΠΕ17, μεταπτυχιακός φοιτητής
Σ. Δελιακίδης, καθηγητής ΠΕ17
Ι. Ταταρίδης, καθηγητής ΠΕ17

Προτεινόμενα Συγγράμματα

1. Χ. Παναγιωτακόπουλος, Χ. Πιερρακέας, Π. Πιντέλας, Το εκπαιδευτικό       Λογισμικό και η αξιολόγησή του, Μεταίχμιο, 2003, ISBN 960-375-579-6Α.

2. Smaldino, S., Lowther, D., Russel, J. Επιμ. Αντωνίου Π., Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Μέσα για Μάθηση,   Ίων,       2010,            Αθήνα, ISBN 978-960-411-706-2, τηλ. 2106220417210 5747729 - 5771908 - 5768853           

3.. Στέλλα Βοσνιάδου, Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές, Gutenberg, 2006, ISBN 960-01-1065-4

Σημ.: Αν και το μάθημα είναι εργαστηριακό, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό συμμετεχόντων φοιτητών/τριών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Περιεχόμενα Μαθήματος

Κεφ 1ο: Η αναζήτηση της αλήθειας και της γνώσης
Ορισμός έρευνας και τρόποι αναζήτησης της γνώσης. Οι δύο οπτικές προσέγγισης της μελέτης κοινωνικών φαινομένων (θετικισμός και αντιθετικισμός) και οι επιπτώσεις τους για την κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα. Στάδια της έρευνας. Εμπειρία (προσωπική, αυθεντίας),  λογική σκέψη (απαγωγική λογική, επαγωγική λογική, συνδυασμός απαγωγικής και επαγωγικής λογικής), έρευνα (συστηματική, ελεγχόμενη, εμπειρική, κριτική). Η κοινωνική πραγματικότητα γίνεται αντιληπτή με Υποκειμενική προσέγγιση/ Αντι-θετικισμός -Αντικειμενική προσέγγιση/Θετικισμός. Είδη επιστημονικής έρευνας. Γενικές προϋποθέσεις της έρευνας. Αρχές ηθικής στην έρευνα. Μέθοδοι έρευνας.
Δραστηριότητα 1ου μαθήματος: Τρόποι αναζήτησης βιβλιογραφίας μέσω
 • ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του ΔΠΘ
 • διασυνδεδεμένων βάσεων με ηλεκτρονικά περιοδικά
 • του http://scholar.google.com/
Παραδείγματα επιστημονικής βιβλιογραφίας από Παρευξείνιες χώρες.

Κεφ 2ο: Μέθοδοι έρευνας
Πρωτογενής έρευνα: Η πειραματική μέθοδος. Έρευνα συσχέτισης. Μελέτης περίπτωσης. Επισκόπηση. Εθνογραφική έρευνα.
Δευτερογενής έρευνα: Η ιστορική έρευνα. Η στατιστική έρευνα.
Δραστηριότητα 2ου μαθήματος: Παρουσίαση διαφόρων είδη έρευνας προκειμένου οι φοιτητές να  αντιληφθούν τα χαρακτηριστικά των μεθόδων έρευνας που παρουσιάσθηκαν κατά την διάρκεια του μαθήματος.

Κεφ 3ο : Ποιοτική έρευνα
Ορισμός  ποιοτικής έρευνας. Στάδια ποιοτικής έρευνας. Είδη ποιοτικής έρευνας. Κριτική της  ποιοτικής έρευνας. Σύγκριση της ποιοτικής έρευνας με την ποσοτική. Εγκυρότητα. Αξιοπιστία. Τριγωνοποίηση. Μεταβασιμότητα. Αντικειμενικότητα.
Δραστηριότητα 3ου μαθήματος: Παρουσίαση μιας ποιοτικής έρευνας (Διδακτορική διατριβή της Ε. Κανακίδου-Προσωπικότητα της Μουσουλμάνας γυναίκας και η συμβολή της στις παραδοσιακές δομής αγωγής και εκπαίδευσης των Μουσουλμάνων της Δ. Θράκης) και ανάλυση από τους φοιτητές των κυριότερων χαρακτηριστικών της έρευνας.

Κεφ 4ο: Ποσοτική έρευνα
Σκοπός της διάλεξης είναι να περιγραφούν στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ποσοτική έρευνα.
Ορισμός-Βήματα-Έννοιες-Ερευνητικές Προσεγγίσεις-Μέτρηση-Κλίμακες μέτρησης-Κριτική στην ποσοτική έρευνα.
Δραστηριότητα 4ου μαθήματος –Παρουσίαση δύο ποσοτικών ερευνών
(1η έρευνα-Οn line έρευνα "e-metrics"  της AGB µε σκοπό τη καταγραφή και την ανάλυση των συνηθειών - προτιµήσεων των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου./2η έρευνα- Internet in the Lives of Turkish women)

Κεφ 5ο Δεοντολογία-Εγκυρότητα- Αξιοπιστία-Δειγματοληψία-Συνέντευξη-Ερωτηματολόγιο
Στο 5ο κεφάλαιο θα μάθουμε τι σημαίνει ο όρος «δεοντολογία», καθώς  γιατί απασχολεί τους επιστήμονες το θέμα της δεοντολογίας, ποιες είναι οι βασικές αρχές δεοντολογίας που θα πρέπει να διέπουν κάθε έρευνα, την βασική ορολογία και τις έννοιες που διέπουν την έννοια της δειγματοληψίας, τις δύο κύριες μεθόδους δειγματοληψίας: τη δειγματοληψία με πιθανότητα και τη δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα, τα διαφορετικά είδη δειγματοληψίας για κάθε κύρια μέθοδο, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου, η αξιοπιστία και εγκυρότητα στις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους, η συνέντευξη στην ποιοτική έρευνα καθώς και το ερωτηματολόγιο.
Δραστηριότητα 5ου μαθήματος: Αναζήτηση στο Internet και ανάλυση ερωτηματολογίων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερες έρευνες ή σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές σε Πανεπιστήμια και σύγκριση τους.

Κεφ 6ο Περιγραφική-Επαγωγική Στατιστική
Στάδια κατά την διάρκεια της έρευνας. Περιγραφική στατιστική. Επαγωγική στατιστική. Πίνακες και διαγράμματα. (Δείκτες κεντρικής τάσης. Δείκτες διασποράς. Δείκτη συσχέτισης.  Κριτήριο χ2, Κριτήριο t)
Δραστηριότητα 6ου μαθήματος-Ασκήσεις κατανόησης εννοιών της στατιστικής που παρουσιάστηκαν στο μάθημα

Κεφ 7ο Excell
Ανάλυση δεδομένων με την χρήση του EXCELL.
Δραστηριότητα 7ου μαθήματος : Ασκήσεις δημιουργίας γραφικών απεικονίσεων ποσοτικών δεδομένων

Κεφ 8ο SPSS
Αρχές στατιστικής / Παρουσίαση αρχικών εννοιών του SPSS /Ασκήσεις

Κεφ 9ο
Αρχές στατιστικής / Παρουσίαση αρχικών εννοιών του SPSS /Ασκήσεις

Κεφ 10ο Power Point
Παρουσίαση δεδομένων με την χρήση του Power Point.
Δραστηριότητα 10ου μαθήματος: Παρουσίαση ερευνών με το Power Point- Δημιουργία Power Point παρουσίασης

Κεφ 11ο Συγγραφή εργασίας
Αρχές συγγραφής εργασίας-Μέθοδοι γραφής βιβλιογραφίας

Κεφ 12ο Παρουσιάσεις εργασιών των φοιτητών
Στα πλαίσια του μαθήματος θα ζητηθεί από τους φοιτητές να επιλέξουν ένα θέμα  σχετικό με  “την χρήση των ΝΤ στις Παρευξείνιες Χώρες” και να κάνουν μια μικρή έρευνα χρησιμοποιώντας μεθόδους που θα τους παρουσιαστούν κατά την διάρκεια του μαθήματος. Στο τέλος θα γίνει παρουσίαση των εργασιών τους.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων διανέμονται σημειώσεις

Διδάσκοντες: Δρ. Κ. Γεωργιάδου (ΠΕ19), καθηγητής Γ. Κέκκερης, 

Αξιολόγηση
Ο τελικός βαθμός θα είναι συνδυασμός παρουσιών στο Εργαστήριο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου(10%), της επίδοσης στην εργασία (30%) και της τελικής εξέτασης στα περιεχόμενα του μαθήματος με χρήση των υπολογιστών (60%).

Προτεινόμενα συγγράμματα
1) Παρασκευόπουλος Ι. (1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη
2) Cohen L.& Manion L. (1994). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Μεταίχμιο

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων διανέμονται και σημειώσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙΙ

Πληροφορική ΙΙΙ

Υπολογιστές στην Εκπαίδευση – Εκπαιδευτικά πακέτα Λογισμικού
Διαδίκτυο - Αναζήτηση Πληροφοριών – Ασφαλής χρήση
Αναζήτηση επιστημονικών κειμένων σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες
Εφαρμογές Υπολογιστών για Παρευξείνιες (εργασίας, επιστημονικών κειμένων, γενικών πληροφοριών)
Μετάφραση Γλωσσών με Υπολογιστή (πακέτα, διαδίκτυο)
Εφαρμογές Γραφείου (Word (βιογραφικό) - PowerPoint – Excel)
Πολυμέσα (Διαχείριση Πολυμέσων - Σχεδίαση ιστοσελίδων – Πολιτιστικές Εφαρμογές)
Εικαστική Αγωγή με υπολογιστές

Προτεινόμενα Συγγράμματα
1. Γ. Κέκκερη (επιμ.), Ειδικά Κεφάλαια ΤΠΕ στις Επιστήμες Αγωγής, Εκδόσεις Παπαζήση, ISBΝ, Αθήνα 2009. (τηλ.: 2103847616)
2. E. Αυγερινός, Γ. Κόκκινος, Γ. Παπαντωνάκης Α. Σοφός, Νέες Τεχνολογίες και επιστήμες της αγωγής, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, ΙSBN 978 960 455 221 4

Σημειώσεις
Γ. Κέκκερη, Σ. Δελιακίδης, Ι. Αποστολίδης, Σ. Χατζηλεοντιάδου, Ο κόσμος της Πληροφορικής στα Παιδαγωγικά Τμήματα, 2008 (διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση http://distance.eled.duth.gr/moodle ) .
      Στο τέλος των διαλέξεων θα διανεμηθούν και οι διαφάνειες του μαθήματος

Αξιολόγηση Φοιτητών/τριών
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ

Πληροφορική ΙΙ - Διδασκαλία με Νέες Τεχνολογίες
(Επιλογής 2ου εξ. Σπουδών)

Το μάθημα αναφέρεται στην επιλογή, ενσωμάτωση και υλοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία και πως μπορούμε να κάνουμε τη μάθηση πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική με τη χρήση τους. Επιμέρους κεφάλαια:
 1. Περιγραφή διαθέσιμων τεχνολογιών αλλά και της τεχνογνωσίας που απαιτείται ώστε να αποφασίζει κανείς πότε και γιατί μία τεχνολογία μπορεί ή πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
 2. Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία στη διδασκαλία και μάθηση
 3. Σχεδίαση τεχνολογικά ενισχυμένης μαθησιακής εμπειρίας
 4. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και διδακτικές συνθήκες
 5. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και διδακτικός σχεδιασμός μαθήματος
 6. Ενσωμάτωση ΤΠΕ στη διδασκαλία
 7. Τρόποι εμπλοκής μαθητών
 8. Εποικοδομητική ενσωμάτωση τεχνολογίας
 9. Αξιολόγηση μαθητών και διδακτικών υλικών
 10. Τεχνολογία και μάθηση σήμερα και αύριο
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με κατ’ οίκον εργασίας που θα παραδοθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Προτεινόμενα Συγγράμματα • Ελ. Ντρενογιάννη(επιμέλεια), T. Newby, D. Stepich, J. Lehman, J.Russell, Εκπαιδευτική Τεχνολογία για Διδασκαλία και Μάθηση, ISBN 978-960-458-028-6 εκδ. Επίκεντρο, 2009

 • Συμπληρωματικά Συγγράμματα

 • C. Depover, T. Karsenti, B. Κόμης, Διδασκαλία με χρήση Τεχνολογίας, Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-382-3
 • Smaldino, S., Lowther, D., Russel, J. Επιμ. Αντωνίου Π., Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Μέσα για Μάθηση,   Ίων,       2010,            Αθήνα, ISBN 978-960-411-706-2

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

  Α’ Εξαμήνου Σπουδών


  Ύλη Μαθήματος:
  Το μάθημα είναι θεωρητικό και εργαστηριακό με έμφαση τον “πληροφορικό αλφαβητισμό” και τα εκπαιδευτικά λογισμικά. Συγκεκριμένα για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος έχουν προγραμματισθεί οι παρακάτω ενότητες:


  Θεωρητικό Τμήμα:
  1. Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία στη διδασκαλία και μάθηση
  2. Επιλογή Η/Υ
  3. Υπολογιστές στην εκπαίδευση
  4. Εκπαιδευτικό Λογισμικό
  5. Χρήση Διαδικτύου-προχωρημένες τεχνικές αναζήτησης
  Εργαστηριακό τμήμα:
  1. Λογισμικά παρουσιάσεων (PowerPoint). Άσκηση με παρουσιάσεις μουσείων από τον Παρευξείνιο χώρο.
  2. Εννοιολογικοί χάρτες. Λογισμικό CMaps ή Inspiration. Άσκηση με δημιουργία εννοιολογικού χάρτη για βιβλίο του Τμήματος.
  3. Λογισμικό δημιουργίας γλωσσικών ασκήσεων-σταυρόλεξα (HotPotatoes). Άσκηση με δημιουργία αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ερωτοαποκρίσεων σε διάφορες γλώσσες.
  4. Λογισμικό επεξεργασίας εικόνων (Adobe Photoshop). Άσκηση με διαμόρφωση εικόνων.
  5. Λογισμικό για γεωγραφικές πληροφορίες GoogleEarth και GoogleMaps. Άσκηση με εικονικά ταξίδια σε παρευξείνιες χώρες.
  6. Διαδίκτυο και άσκηση με αναζήτηση στη Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη.
  7. Web 2.0 και άσκηση δημιουργία Blog.
   Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και κάθε Τετάρτη πρωί το Εργαστήριο θα είναι ανοιχτό για την Πρακτική Εξάσκηση των φοιτητών.
  Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα εργάζονται ατομικά σε υπολογιστές.


  Αξιολόγηση:
  Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει:
  1. από τις προαιρετικές ασκήσεις που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
  2. από τη γραπτή εξέταση στο θεωρητικό τμήμα
  3. από την εξέταση στο Εργαστήριο
  Θα διανεμηθούν τα παρακάτω βοηθήματα:
  1. Γ. Κέκκερη, Εισαγωγή στην Πληροφορική, 2007. Πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση βιβλίου που "κατεβαίνει" από τη σελίδα του μαθήματος στο eClass διεύθυνση με τη χρήση κωδικών πρόσβασης που δίνονται στους φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματος.
  2. Όλες οι διαφάνειες των διαλέξεων στο τέλος των μαθημάτων.
  3. Γ. Κέκκερης, Ειδικά Κεφάλαι ΤΠΕ στις Επιστήμες Αγωγής - Παιδαγωγικές Εφαρμογές των ΤΠΕ, Εκδόσεις Παπαζήση, 2011, που διανέμεται μέσω του "ΕΥΔΟΞΟΣ".
  4. Συμπληρωματικά υλικό που είναι θα αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στη διεύθυνση Πληροφορική Ι (επιλογής 1ου Εξ., Τμήμα ΓΦκΠΠΧ) (KOM07117) κατά τη διάρκεια  του εξαμήνου
  Διδάσκων: καθηγητής Γ. Κέκκερης


  Συμπληρωματικά Συγγράμματα:
  1. Smaldino, S., Lowther, D., Russel, J. Επιμ. Αντωνίου Π., Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Μέσα για Μάθηση,   Ίων,       2011,            Αθήνα, ISBN 978-960-411-706-2,
  2. Ε. Ζωγόπουλος, Νέες τεχνολογίες και μέσα επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, Κλειδάριθμος, ISBN 960 209 486 9

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

  Διδασκαλία με Νέες Τεχνολογίες
  (ΠΤΔΕ, Επιλογής 3ου εξ. Σπουδών)

  Το μάθημα αναφέρεται στην επιλογή, ενσωμάτωση και υλοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία και πως μπορούμε να κάνουμε τη μάθηση πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική με τη χρήση τους. Επιμέρους κεφάλαια:
  1. Περιγραφή διαθέσιμων τεχνολογιών αλλά και της τεχνογνωσίας που απαιτείται ώστε να αποφασίζει κανείς πότε και γιατί μία τεχνολογία μπορεί ή πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
  2. Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία στη διδασκαλία και μάθηση
  3. Σχεδίαση τεχνολογικά ενισχυμένης μαθησιακής εμπειρίας
  4. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και διδακτικές συνθήκες
  5. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και διδακτικός σχεδιασμός μαθήματος
  6. Ενσωμάτωση ΤΠΕ στη διδασκαλία
  7. Τρόποι εμπλοκής μαθητών
  8. Εποικοδομητική ενσωμάτωση τεχνολογίας
  9. Αξιολόγηση μαθητών και διδακτικών υλικών
  10. Τεχνολογία και μάθηση σήμερα και αύριο

  Προτεινόμενα Συγγράμματα


 • Γ. Κέκκερη, Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Η Αξιοποίηση στην Εκπαίδευση, 2014, ISBN 978-960-93-6529-1.
 • Ελ. Ντρενογιάννη(επιμέλεια), T. Newby, D. Stepich, J. Lehman, J.Russell, Εκπαιδευτική Τεχνολογία για Διδασκαλία και Μάθηση, ISBN 978-960-458-028-6 εκδ. Επίκεντρο, 2009
 • CDepoverTKarsentiB. Κόμης, Διδασκαλία με χρήση Τεχνολογίας, Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-382-3
 • Smaldino, S., Lowther, D., Russel, J. Επιμ. Αντωνίου Π., Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Μέσα για Μάθηση,   Ίων,       2010,            Αθήνα, ISBN 978-960-411-706-2

  1. Αξιολόγηση Φοιτητών
   Με κατ’ οίκον εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου50%, γραπτή εξέταση 50%
   Τελική γραπτή εξέταση 80% και αξιολόγηση ασκήσεων 20%.

   Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα στη διεύθυνση: https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03193/

   ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

   Φύλο και Νέες Τεχνολογίες
   (ΠΤΔΕ, Επιλογής 3ο Εξάμηνο σπουδών)

   Το μάθημα έχει στόχο να προσεγγίσει και να φωτίσει από διάφορες πλευρές τη σχέση των γυναικών και των κοριτσιών απέναντι στην τεχνολογία και να εισάγει την προβληματική του φύλου στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
   Επιμέρους ζητήματα τα οποία θα εξεταστούν είναι τα ακόλουθα:
   1. Η συμβολή των γυναικών στην ανάπτυξη της επιστήμης: αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα γυναικών από την αρχαιότητα έως σήμερα, με έμφαση στην ανάλυση των κοινωνικοπολιτισμικών δεδομένων που επιδρούν περιορίζοντας ή -σπανιότερα- ευνοώντας τη δραστηριοποίηση των γυναικών στο επιστημονικό γίγνεσθαι.
   2. Εννοιολογικές προσεγγίσεις για το φύλο και τις ΤΠΕ, ερµηνευτικές και επεξηγηµατικές προσεγγίσεις των κατά φύλο διαφορών.
   3. Οι διαφορές των φύλων στο επίπεδο και τη συχνότητα χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας μέσα από τη μελέτη και επισκόπηση της διεθνούς ερευνητικής βιβλιογραφίας.
   4. Η σχέση των γυναικών και των κοριτσιών με τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά, τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα τις ΤΠΕ, στην εκπαίδευση, σε επίπεδο στάσεων και σε επίπεδο μαθησιακών αποτελεσμάτων καθώς και στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων.
   5. Η προβολή του ρόλου του φύλου στο εκπαιδευτικό λογισμικό και οι επιπτώσεις της χρήσης του στη δημιουργία ή/και ενίσχυση σεξιστικών τάσεων και αντιλήψεων.  Η μελέτη των στερεοτύπων που εμφανίζονται στη γλώσσα και στην εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων των θετικών μαθημάτων καθώς και στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό λογισμικό.
   6. Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στις εφαρμογές αλληλεπιδραστικών πολυμέσων-υπερμέσων και το Διαδίκτυο.
   7. Τα θετικά μέτρα παρέμβασης που προτείνονται από τους ερευνητές και τους διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση των φυλετικών στερεότυπων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην τεχνολογική και επιστημονική παραγωγή και εκπαίδευση. Προτεινόμενες «ειδικές» παρεµβάσεις, λύσεις και στρατηγικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Το ψηφιακό χάσµα των φύλων και η αντιµετώπισή του µέσα από τη συγκρότηση ενός εναλλακτικού σχολείου και την οικοδόμηση µιας κριτικής συλλογιστικής για την εκπαίδευση στις και µε τις ΤΠΕ.
   Προτεινόμενα Συγγράμματα
   1. Ντρενογιάννη Ελένη, Φύλο και Εκπαίδευση, ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ, ISBN 9607846885, 2007
   2. Μαραγκουδάκη, Ε. (2005) Εκπαίδευση και Διάκριση των Φύλων. Αθήνα: Οδυσσέας (4η έκδοση)
   Θα διανεμηθούν και Σημειώσεις από τις διαλέξεις

   Αξιολόγηση Φοιτητών
   Με εργασίες και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

   Προσοχή
   Το μάθημα εκτάκτως δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2010-11